Stichting Omgevingsfonds Burgerwindpark De Kookepan

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1. Doel en kaders

Met het omgevingsfonds worden projecten en initiatieven gefinancierd met algemeen maatschappelijk nut of ter bevordering van duurzaamheid. Bewoners en maatschappelijke instellingen binnen een straal van 2 km (Neer, Kessel-Eik – Helden/Egchel)  rondom de Kookepan kunnen initiatieven indienen die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten voor de direct omwonenden zoals een gezamenlijk isolatie of zonnepanelen project. Maar ook projecten in Kessel-eik, Neer of in de omgeving van Helden/Egchel zoals bijvoorbeeld het steunen van een zwembad bij verduurzaming of zonnepanelen op de school kunnen in aanmerking komen. In het ingediende plan moet duidelijk worden hoe de initiator het plan gaat realiseren.

Projecten voor particulieren(zonnepanelen, warmtepompen e.d.) kunnen alleen collectief aangevraagd en toegekend worden.

Artikel 1.1. Nadere doelomschrijving

 • Bijdragen aan de sociale cohesie; impuls in verenigingen, leefbaarheid.
 • Duurzaamheid; bijdragen aan de transities naar duurzame energie, energie besparing en duurzame voeding.
 • Projecten ter verhoging van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ingrepen ter verhoging van de toeristisch-recreatieve  gebruikswaarde. 
 • Ecologische projecten; zowel versterking van de ecologische structuur als verhoging van de beleving van de natuur.

Artikel 2. Werking Bestuur en Raad van Omwonenden

 • Het Bestuur beoordeelt en selecteert de projecten a.d.h.v. de door de Raad van Omwonenden vastgestelde criteria, stelt het subsidie bedrag vast.
 • Het Bestuur legt de genomen besluiten ter vaststelling voor aan de Raad van Omwonenden.
 • Het Bestuur draagt zorg voor correcte afhandeling van de vastgestelde subsidie
 • Van belang is dat er voldoende deskundigheid op het gebied van financiën en het beoordelen van projecten aanwezig is in het Bestuur.
 • Het bestuur en de raad van omwonenden tezamen zorgen voor voldoende verbinding en een actieve relatie met het gebied.
 • Het Bestuur doet regelmatig maar in ieder geval één maal per jaar uitvraag onder alle inwoners van de omgeving van het park naar ideeën voor nieuwe projecten
 • Het omgevingsfonds presenteert zich op de eigen website, die van LE en op relevante websites van de betreffende kernen. Verder worden dorpsraden en betreffende buurten geïnformeerd.

Artikel 3. Subsidie Criteria

Projecten die worden voorgesteld dienen te worden getoetst aan de volgende criteria:

 • Er dient een duidelijk doel, projectomschrijving en begroting te worden overlegd; De begroting dient onderbouwd te zijn met offertes. Op basis van de overlegde bescheiden neemt het Bestuur een besluit. Bij een positief besluit maakt het bestuur bij het begin van het project 50% van de toegekende subsidie over. De volgende 50% wordt overgemaakt bij overleggen facturen en goedkeuring eindafrekening.
 • Indien een uitwerking onvoldoende is, maar het project zeer positief scoort, kan een deskundige worden ingeschakeld vanuit Leudal Energie (vrijwillig); indien een passende deskundige extern gezocht moet worden, worden over de kosten nadere afspraken gemaakt tussen LE en DB.
 • Het project moet voldoen aan een van de 4 hoofddoelen opgesomd onder  artikel 1.1. “Nadere Doelomschrijving”;
 • Er dient sprake te zijn van een zekere mate van cofinanciering. De praktijk moeten uitwijzen wat redelijk is. Het Bestuur stelt het % van cofinanciering per project vast;
 • Levert een aantoonbare bijdrage aan C02-reductie, een bijdrage aan energiebesparing, aan een circulaire economie of aan sociale cohesie;
 • heeft duidelijk de financiële steun van het fonds nodig om tot stand te komen;
 • wordt onder verantwoordelijkheid van de indiener uitgevoerd, , al dan niet samen met anderen;
 • brengt een mentaliteitsverandering teweeg, die verband houdt met energiebesparing, duurzaamheid, of circulaire economie;
 • heeft geen winstoogmerk, dus niet commercieel;
 • moet praktisch uitvoerbaar zijn en dient binnen één jaar gerealiseerd te kunnen zijn [van start tot afronding]
 • Er kan 2 maal per jaar een project ingediend worden per 1 maart en per 1 september;
 • Een project kan ingediend worden door: een groep inwoners, een vereniging of een stichting;
 • Bij projecten voor omwonenden wordt bv. gedacht aan gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen – woningisolatie of asbestverwijdering;
 • Het projectvoorstel behelst niet meer dan 4 A4tjes;

Artikel 4. Verdeling gelden

Voor de verdeling van de gelden is onderstaande kaart met afstanden van groot belang.

De projecten worden opgesplitst in:

 • Projecten voor de direct omwonenden. Uitgangspunt is hier een afstand tot maximaal 1,5 km van de turbines. Dit betreft enkele tientallen woningen!
 • Projecten voor de verdere omgeving van het park. Uitgangspunt is hier een afstand tot maximaal 2 km van de turbines. Het gaat dan om projecten die minimaal de kernen van Neer, Kessel-Eik en het gebied rondom de Gruize Epper/Egchel omvatten.
 • 60% van de gelden wordt gereserveerd  voor de direct omwonenden en 40% voor projecten in de verdere omgeving, gemiddeld gezien over langere periode.

Het Bestuur heeft de mogelijkheid om deze verdeling jaarlijks te herzien. Het bestuur doet hiervoor een voorstel aan de Raad van Omwonenden.

Stel dat er bv. een project ingediend wordt dat zeer de moeite waard is maar waarvoor meer geld nodig is dan in een jaar beschikbaar komt. Dan zou er enkele jaren gespaard kunnen worden. Stel een project zou 45 mille subsidie vergen, dan zou je 3 jaar lang 15 mille per jaar hiervoor kunnen reserveren! 

Artikel 5. Financiële middelen

 • Jaarlijks(15 jaar lang) stelt Burgerwindpark De Kookepan € 1,- per MW uur beschikbaar voor het omgevingsfonds. De jaarlijkse productie ligt naar verwachting tussen de 25 en 30.000 MW uur. Dus de storting betreft jaarlijks naar verwachting tussen de 25 en 30 duizend euro.
 • De  eerste beschikbaarstelling vindt plaats bij de start van de exploitatie van het windpark zodat er direct projecten ondersteund kunnen worden. Dit betreft een bedrag van €25.000,-
 • Het definitieve jaarbedrag wordt achteraf vastgesteld en beschikbaar gesteld a.d.h.v. de daadwerkelijke jaarproductie van het windpark.
 • Na jaar 15 wordt er elk jaar €0,50 per MWh beschikbaar gesteld voor het omgevingsfonds zolang het windpark geëxploiteerd wordt.      
 • Het bestuur van LE stelt jaarlijks een overzicht beschikbaar met daarin de behaalde productie van het windpark.

Om de stichting niet te belasten met financiële zaken wordt er voor gekozen om het geld in beheer en de uitvoering te laten bij Leudal Energie die hiervoor een speciale rekening opent waarop de stichting toezicht heeft. Gelden kunnen pas van deze rekening worden afgeboekt nadat de stichting hiervoor fiat heeft gegeven. Bovenstaande wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen LE en de stichting.

Artikel 6. Communicatie en projectaanvraag

Het fonds heeft zoals gezegd een eigen website en presenteert zich op de website van LE en andere relevante websites in de omgeving.  Op de site wordt in ieder geval de verkiezing en de samenstelling van de Raad van Omwonenden en het Bestuur aangekondigd en vermeld, maar ook de werking van het fonds, en de mogelijkheid om projecten in te dienen staat op die site. Ook zullen andere omgevingsfondsen in de buurt vermeld worden.

Iedereen die in het gebied(overzichtskaartje) woont of werkt kan een aanvraag indienen voor steun van haar of zijn project of idee. Voor het aandragen van een project is een aanvraagformulier via de website te downloaden.

Bij de uitvraag worden de termijnen en einddata bekend gemaakt voor welke de projectvoorstellen moeten zijn ingediend. Projectvoorstellen dienen uiterlijk voor die einddatum ingediend te zijn, om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Zolang er geld in het fonds aanwezig is kunnen bijdragen uitgekeerd worden. Is het fonds uitgeput dan schuiven goedgekeurde projecten door naar het volgende jaar. Gegunde projecten worden kenbaar gemaakt op de website en op de jaarlijkse eerste algemene ledenvergadering van Leudal Energie.

Artikel 7. Rooster van aftreden

Het bestuur stelt een rooster van aftreden op voor het bestuur en voor de Raad van Omwonenden. Leden van Bestuur en Raad van Omwonenden zijn herkiesbaar naar een periode van 4 jaren en herbenoembaar voor een extra periode van 4 jaren.

Om te voorkomen dat de eerste bestuurders allen na 4 of 8 jaar vertrekken stelt het Bestuur een schema op waarin een deel van de bestuurders al na 2 of na 3 jaar herkiesbaar zijn voor een periode van 4 jaar. Deze bestuurders kunnen daarna voor nog een periode benoemd worden.

Download het reglement: